Giảng viên Khoa học máy tính

PGS.TS. Phạm Trần Vũ

PGS.TS. Phạm Trần Vũ

Trưởng Khoa KH&KTMT

PGS.TS. Quản Thành Thơ

PGS.TS. Quản Thành Thơ

Phó Trưởng Khoa KH&KTMT

PGS.TS. Trần Ngọc Thịnh

PGS.TS. Trần Ngọc Thịnh

Phó Trưởng Khoa KH&KTMT

PGS.TS. Huỳnh Tường Nguyên

PGS.TS. Huỳnh Tường Nguyên

Trưởng Bộ Môn Khoa học Máy tính

TS. Nguyễn Đức Thái

TS. Nguyễn Đức Thái

Trưởng Bộ Môn Hệ thống và Mạng Máy tính

TS. Trương Tuấn Anh

TS. Trương Tuấn Anh

Trưởng Bộ Môn Công nghệ Phần mềm

PGS.TS. Thoại Nam

PGS.TS. Thoại Nam

Trưởng Phòng Thí nghiệm Tính toán hiệu năng cao

PGS.TS. Đặng Trần Khánh

PGS.TS. Đặng Trần Khánh

Trưởng Phòng Thí nghiệm Tính toán nâng cao

TS. Phạm Hoàng Anh

TS. Phạm Hoàng Anh

Trưởng Phòng Thí nghiệm Renesas

PGS.TS. Trần Văn Hoài

PGS.TS. Trần Văn Hoài

Giảng viên Khoa KH&KTMT

TS. Nguyễn Lê Duy Lai

TS. Nguyễn Lê Duy Lai

Giảng viên Khoa KH&KTMT

TS. Phan Trọng Nhân

TS. Phan Trọng Nhân

Giảng viên Khoa KH&KTMT