Giảng viên Kỹ thuật Viễn thông

GS. TS. Lê Tiến Thường

GS. TS. Lê Tiến Thường

Giảng viên Khoa Điện - Điện tử

TS. Huỳnh Phú Minh Cường

TS. Huỳnh Phú Minh Cường

Phó trưởng Khoa Điện tử

PGS. TS. Hà Hoàng Kha

PGS. TS. Hà Hoàng Kha

Phó trưởng Bộ môn Viễn thông

PGS. TS. Hồ Văn Khương

PGS. TS. Hồ Văn Khương

Giảng viên Viễn thông

TS. Trương Quang Vinh

TS. Trương Quang Vinh

Phó trưởng Bộ môn Điện tử

TS. Phạm Quang Thái

TS. Phạm Quang Thái

Giảng viên Viễn thông

TS. Võ Quế Sơn

TS. Võ Quế Sơn

Giảng viên Viễn thông

TS. Trịnh Xuân Dũng

TS. Trịnh Xuân Dũng

Giảng viên Viễn thông