Giảng viên ngành Kỹ thuật Dầu khí

TS. Tạ Quốc Dũng

TS. Tạ Quốc Dũng

Trưởng Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí

PGS. TS Trần Văn Xuân

PGS. TS Trần Văn Xuân

Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật Địa chất Dầu khí

TS. Bùi Trọng Vinh

TS. Bùi Trọng Vinh

Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí

TS. Đỗ Quang Khánh

TS. Đỗ Quang Khánh

Trưởng phòng Phòng TN mô phỏng

TS. Trần Anh Tú

TS. Trần Anh Tú

Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí

TS. Mai Cao Lân

TS. Mai Cao Lân

Chủ nhiệm Bộ môn Khoan và Khai thác Dầu khí

PGS. TS Đậu Văn Ngọ

PGS. TS Đậu Văn Ngọ

Giám đốc Trung tâm NCCN và TBCN

CTV. Hoàng Đình Tiến

CTV. Hoàng Đình Tiến

Thành viên Hiệp hội Địa chất Việt Nam

PGS. TS Nguyễn Việt Kỳ

PGS. TS Nguyễn Việt Kỳ

Giảng viên Bộ môn Địa kỹ thuật

TS. Đặng Thương Huyền

TS. Đặng Thương Huyền

Giảng viên Bộ môn Địa môi trường

TS. Nguyễn Huỳnh Thông

TS. Nguyễn Huỳnh Thông

Giảng viên Địa môi trường

TS. Phạm Sơn Tùng

TS. Phạm Sơn Tùng

Giảng viên Khoan và Khai thác Dầu khí

TS. Nguyễn Xuân Huy

TS. Nguyễn Xuân Huy

Giảng viên Phòng TN mô phỏng

PGS. TS Delia Anne-Maire Androne

PGS. TS Delia Anne-Maire Androne

Giảng viên tại Alexandru Ioan Cuza University