Giảng viên ngành Quản trị Kinh doanh

TS. Dương Như Hùng

TS. Dương Như Hùng

Trưởng khoa Quản lý Công nghiệp

TS. Nguyễn Vũ Quang

TS. Nguyễn Vũ Quang

Phó Trưởng khoa Quản lý Công nghiệp

TS. Trương Minh Chương

TS. Trương Minh Chương

Phó Trưởng khoa Quản lý Công nghiệp

PGS. TS Lê Nguyễn Hậu

PGS. TS Lê Nguyễn Hậu

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

PGS. TS Phạm Quốc Trung

PGS. TS Phạm Quốc Trung

TS. Đường Võ Hùng

TS. Đường Võ Hùng

TS. Lê Thị Thanh Xuân

TS. Lê Thị Thanh Xuân

TS. Trương Thị Lan Anh

TS. Trương Thị Lan Anh

TS. Nguyễn Thu Hiền

TS. Nguyễn Thu Hiền

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan