Tổ chức các kỳ thi cuối kỳ của học kỳ 221

Trong tháng 1/2023 và tháng 2/2023 vừa qua, các bạn học viên Chương trình Thạc sĩ Quốc tế BK-IMP ngành Khoa học Máy tính khóa 2021, ngành Khoa học Máy tính khóa 2022, ngành Quản trị Kinh doanh khóa 2021 & khóa 2022 và ngành Quản lý Xây dựng khóa 2021 đã hoàn thành các bài thi cuối kỳ của học kỳ 221 đối với một số môn học.