Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản đang mở đơn đăng ký cho một số chương trình sau đại học cho học viên quốc tế như sau:
– Số lượng tuyển sinh ngành “Civil and Development”: chương trình tiến sĩ: 5, chương trình thạc sĩ: 2
– Số lượng tuyển sinh ngành “Civil and ICT/IoT” : chương trình tiến sĩ: 3, chương trình thạc sĩ: 1

Hạn nộp đơn đăng ký: 13/12/2022

Để thêm chi tiết, vui lòng xem tại website:
https://www.urban.ynu.ac.jp/english/all-english-program/special-graduate-program/application-guideline.html

Thông tin liên hệ:
http://www.cvg.ynu.ac.jp/G2/index_e.html

 • Takayuki SUZUKI
  https://er-web.ynu.ac.jp/html/SUZUKI_Takayuki/en.html
  https://www.researchgate.net/profile/Takayuki-Suzuki-10
 • Hiroto HIGA
  https://er-web.ynu.ac.jp/html/HIGA_Hiroto/en.html
 • Maell MARTIN
  https://er-web.ynu.ac.jp/html/MAELL_Martin/en.html